+38 (067) 434-60-64

Бриф

Розкажіть, що вас цікавить

Договір публічної оферти

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою. Він — офіційна пропозиція фізичним чи юридичним особам (далі — «Замовник») придбати послуги у Фізичної особи-підприємця Юрової Мирослави Володимирівни (Інд код – 3268707841) (далі — «Виконавець»), через укладення публічного договору про надання послуг (далі — «Договір»). В подальшому разом вони — «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».

Моментом прийняття Замовником пропозиції вважається факт оплати послуг на умовах цього Договору.

Факт придбання послуг свідчить про те, що Замовник розуміє умови надання послуг, вказані у чинному Договорі та погоджується з ними.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає у відповідності до даного Договору послуги інформаційного характеру, зокрема, але не виключно:
забезпечення маркетингового просування;
розробку вебсайтів.
Обов’язки Виконавця:
якісно надавати визначені цим Договором послуги Замовнику;
у разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника;
вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором;
1.2. Обов’язки Замовника:
забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.
1.3. Права Виконавця:
отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;
не приступати до надання послуг в разі невиконання Замовником обов’язків, передбачених цим Договором;
залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб відповідно до порядку, встановленого цим Договором, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх дії.
1.4. Права Замовника:
отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги, що надаються.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець надає послуги Замовнику під свою відповідальність. Одночасно, Виконавець має право залучити до надання послуг Третіх осіб відповідно порядку, встановленого у Договорі.
2.2. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам та стандартам, що застосовуються до даного виду послуг. Вимоги щодо якості до результатів наданих послуг можуть бути визначені в Замовленнях.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ НАДАНИХ ПОСЛУГ
3.1. Вартість послуг може змінюватися залежно від зовнішніх економічних чинників, які не залежать від Виконавця.
3.2. Вартість наданих послуг встановлюється у встановленому порядку, який діє протягом усього строку, на який укладено даний Договір.
3.3. Оплата одиниці наданої послуги здійснюється онлайн банківськими платіжними картками Visa або MasterCard за допомогою Інтернет-еквайрингу LiqPay. Кошти за оплачену послугу можна повернути за письмовим запитом не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення заходу (не включно).
3.4. Кошти за оплачену одиницю процедури повертаються протягом трьох банківських днів на рахунок, з якого була здійснена оплата за послугу.
Для отримання коштів Замовник послуги має надіслати на електронну пошту clients@coi.ua інформацію такого характеру:
3.4.1. Свої прізвище та ім’я;
3.4.2. Дату, на яку він був записаний для отримання послуги;
3.4.3. Час, на який він був записаний для отримання послуги.

4. УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРЕТІХ ОСІБ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Виконавець для надання послуг має право залучати Третіх осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником.
4.2. Виконавець несе повну відповідальність за розрахунки з Третіми особами, залученими до надання послуг, перед Замовником та здійснює розрахунки з Третіми особами, залученими до надання послуг самостійно і на власний ризик.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до повного його виконання.
5.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або в чинному законодавстві України.
5.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій та інших обставин непереборної сили) і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк протягом якого діяли ці обставини.
6.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватись більше трьох місяців то кожна зі Сторін буде мати право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В цьому випадку Договір вважається припиненим за умови досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах Договору.
6.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово та не пізніше п’яти днів повідомити іншу сторону про настання форс-мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
6.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатись.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

ФОП ЮРОВА МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА
ІНН: 3268707841
Україна, 81476, Львівська обл., Самбірський р-н,
с. Кульчиці, вул. Нова, 2.
IBAN №UA22 325321 00000 26002053816794,
Банк ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 325321
Платник ЄП: III група 5%